Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941 Pdf Kitap İndir

Akademik Kitaplar Kitap Herif


Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941 Pdf Kitap İndirBandan önce neşrettiğim “ Gizli Türk Musikisi ,, hak- 1
km daki kitabım ın ilim âlem i tarafından lâyık olduğu kadar
karşılanm ış bulunduğunu burada uzun uzadıya söylem eye
temeddühe atfolunur düşüncesiyle lüzum görmüyorum. O
küçük kitabım ın büyük teveccühlere ve takdirlere mazhar
olduğunu, yalnız bu kitabın m uhtevasını ölçm ek için söyleyebilirim
.
Türkiyede gizli m usikiler daha düne kadar cereyan
ettiğ i gibi bu kitabda an lattığım gizli oyunlar da düne kadar
cereyan etm iş olduğu halde ne ilim adam larım ız ve ne de bu
uğurda oğraşdıklarm ı gördüğümüz ve bildiğim iz h alkıyatçı-
larım ız bunlardan haberdar değillerdi. Bu hususta bâzı dü­
şünceler, yalnız, görünüşe saplanıp kalıyor ve ondan öteye
gidemeyordu. Nitekim kitabda sebepleri teşrih edildiği
gibi Türk dînî oyunları’nm herkesin huzurunda icra edilm iş
olan *Mevlevî sema’lanndan » ibaret olduğu zannediliyor ve bunların,
halkdan ayrı «Aristokrat» bir zümre olan * Mevlevî’« sâlikleri
tarafından < Türk Şâmânîylik > oyunlarından k aldığı aykırı mü-
talealarla iddia ediliyordu.
Bu küçük risale, « Şâmânîylik » den kalm a oyunların hangileri
olduğunu ve Türkiye’ye nasıl girdiğini ve kim ler tarafından
nasıl icra edildiğini yerü yerine ve cerhi kabil olmayan
delillerle gösterm ek için yazılm ıştır.
f \
Y ine bu küçük risale, hiç bir temeddüh ve tefahur duygusuna
kapılm ıyarak ve bilâkis tevazu içinde ve fa k a t
h akikati anlatabilm ek cesaretiyle; diyebilirim kİ: büyük İlmî
bir m uâdeleyi çözmüş olacaktır. K itapda, oyunların karakterlerini
ve ona uygun hareketlerini olduğu gibi gösterm ek
için notalar ve m anzum eler de kullanilm ıştır; Bu suretle bu
kitap ayni zamanda « Gizli musiki > ve < Gizli edebiyat > la da sıkı
sık ıya alâkadardır. İşte bu cihettendir ki bu kitabın mevzuu
daha ■ bâkir • ve daha nâşeniydedir.
Ben, bu kitabın âciz bir muharriri olm ak bakımından
şüphe yok ki onun sahibiyim , fa k a t onun asıl sahibi «TÜRKİYE
CÜMHURİYETİ» dir. Çünkü bu mevzular ancak Türkiye Cüm-
horiyeti idaresinin kültür siyasetinin feyizleridir. Çünkü,
Cüm hariyet idaremizden evvelki idarelerde her güzel m evzulara
olduğu gibi böyle « Bakir» m evzulara da yanaşm ak
pek zordu.
Bir folk lor m ütehassısı s ıfa t ve salâh iyetiyle yazdığım
ve neşrine cesaret ettiğim bu âciz k itabım la Türk halk bilgisine
ve Türk ilim ve irfan hâzinesine ben de bir » damla »
karıştırabildim se çekdiğim em eklerin m ü kâfatın ı ancak
umulanlardan büyük olan bu « damla » da bulacağım . 

Bir önceki yazımızda önerdiğimiz Final - Ygs-Lys Fizik Soru Bankası adlı kitabı da inceleyebilirsiniz.

İlgili kelimeler: ücretsiz kitap ve makale indirme,Nafız Danışman KİTAPLARI pdf,pdf akademik kitap indir,osmanlıda tıbbiye e kitap indir,osmanlı ekonomi kitap indir,coğrafya akademik kitaplar pdf,Bilim kitapları pdf indir,akademik kitaplar pdf e kitap,akademik kitaplar indir,akademik kitap pdfleri

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir