Oğuz Atay Korkuyu Beklerken Pdf Kitap Oku

Roman & Hikaye & Öykü Kitap Herif


Oğuz Atay Korkuyu Beklerken Pdf Kitap Oku
Oğuz Atay’m yapıtı deyince, ayrı ayn romanları, öyküleri
ve oyunlarından önce kişileri canlanıyor gözümün
önünde. Tutunamayanlar’ın. Selim Işık’mdan Oyunlarla
Yaşayanlar’m Coşkun Ermiş’ine dek… Negatif kişiler topluluğu:
kendi sorunlarını çözememiş ve topluma kendini
kabul ettirememiş aydınlar, toplumun acımasızca dışladı­
ğı lümpenler, çaresizlik içinde intihara cinayete sürüklenenler,
delirmenin sınırlarında dolaşanlar. Alışılanın tersine
marjinal insanlardır bunlar, olumsuz kahramanlardır.
Elbette bu kişiler kahramanı oldukları anlatılarda birer
öğe. Ama öylesine ön plandalar ki her roman bir ki­
şinin romanı, her öykü bir kişinin öyküsü. Oğuz Atay durum
ya da olaydan çok kişilerin anlatıcısı. Dahası: bu ki­
şilerin başına gelenlerden çok ruhsal serüvenlerinin anlatıcısı.
Yine alışılanın tersine.
Marjinal ve olumsuz kişilere, bu kişilerin de ruhları­
na yönelen anlatıların geniş okur kitlesine vereceği ne var?
diye sorulabilir bu aşamada. Nitekim, Oğuz Atay’m yapıtlarına
bu soruyu suçlayıcı biçimde yöneltenler olmuş­
tur. Ne var ki, bu marjinal kişilerin ruhları kat kat açıldıkça
onları üreten çevre, kültür, toplum ortaya çıkmaktadır.
Toplum kişiye içkindir, o kişi atipik olsa bile.
Oğuz Atay’m anlattığı türden kişilere yazın dünyası
y a b a n c ı d eğ il elb ette. C oşu m cu y a p ıtla rd a , 19. yüzyıl R us
yazınında, varoluşçulukta, Kafka’nm yazdıklarında, gide-
rek 1955-65 Türk yazınında var bu tipler. Toplumuyla
uyum sağlayamayan, başkaldıran ve yenilen kahramanlar.
acımasız yaşam oyununu yitiren küçük insanlar. Bu
kişilerin öyküleri trajiktir, dramatiktir. Bu tür kişiler giderek
kitle kültürüne mal olmuşlardır. Melodramlar onlarla
beslenmişlerdir.
Oğuz Atay, toplumla uyuşamayan birey tipinin istenmediği
bir dönemde geldi yazın dünyamıza. Tepkilere kar­
şın yerleşti. Gelirken önemli bir özgünlüğü de getirdi yukarıda
kabaca andığım geleneğin hiç değilse Türkiye’deki
uzantısına: İroni.
Oğuz A tay’m kişileri ne isyancı ne de kurban olarak
yüceltilirler. Tersine, ruhları delici ve aynı derecede alaycı
bir bakışla açılır, yanlışlıklan, hataları, suçları sergilenir.
Ama bu olumsuzluklar yalnızca bireylerin değil toplumun
da olumsuzluklarıdır. İroni bireyi ve bireye içkin
toplumu hedef almaktadır.
Korkuyu Beklerken kitabı Oğuz A tay’m dünyasını yeterince
tanıtan 8 nefis öyküden oluşuyor. Oğuz A ta y’m
öyküleri romanlarından hiç de daha az değerli değil. Yazar
kısa öykü sanatım da ustalıkla beceriyor. Bir solukta
okunmağı ve vurucu olmağı biliyor. Yaşamda dikiş tutturamayan
sekiz kişinin, dikiş tutturamayan yaşamın öyküleri
bunlar.
«Kalabalık bir topluluk içindeydi. Başarısızdı.» tüm ­
celeriyle başlıyor Beyaz Mantolu Adam öyküsü. Yalnızlık
ve başarısızlık ortak yazgısıdır öykü kahramanlarının. Bu
kişiler aydın olsalar da olmasalar da «genellikle belirsiz
bir isyan halinde »dirler. Çevrenin onlara tahmil ettiği ko­
şulları kabul etmemekte direnmekte, ama ne yapacaklarını
bilememektedirler. Bilmeleri için gerekli bilgi ve algı­
lama gereçlerinden, daha önemlisi toplumsal ortamdan
yoksundurlar. Örneğin, kahramanlardan biri «kendini ifade»,
«eşya ile münasebetini tayin», «kainattaki yerini tesp
itle zorluk çekmektedir. Ancak, böylesine zorlu bir sorunla
karşılaşmasının nedeni bu tür soruları sorabilmiş
olmasıdır. Aymazlık, kayıtsızlık içinde yaşamaktansa ken-
di kendini sigaya çekecek yürekliliği gösterebilmiş olmasıdır.
Gelgelelim, ne kendisi ne de çevresi bu sorulara yanıt
bulabilecek gelişmişlik ya da yetişmişlik düzeyine eriş­
miştir. Kahramanlar bir bakıma ait oldukları toplumlarm
hatalarının, yanlışlıklarının cisimleşmeleridirler. Kahramanların
kişilikleri toplumdan kopuk olarak sunulmamaktadır.
Tersine, toplumun kendi kendisiyle yüzleştiği
alanlar olmaktadırlar.
Çaresizlik kahramanları yıkıcı, yadsıyıcı olmağa iter.
«Devam ettim içmeğe, kendimi mahvetmeğe. Dumanlı gözlerle,
eriyip gidişimi seyrettim. Bütün düzenleri yıkacaktım,
onlara gösterecektim… serserinin biri olacaktım.»
Yaşanan süreç özyıkımdır. Ancak hedef çevredir.
Çaresizlik kendi kendini aşamamanın, durum unu de-
ğiştirememenin çaresizliğidir. Oğuz Atay’m yazdıklarında
okura yönelik iletiler (mesajlar) aranıyorsa, biri bu noktada
bulunabilir: kendi kendimizi aşmak, bunun için de
kendi kendimizle hesaplaşmakla işe başlamak zorundayız.
Elbette, Oğuz Atay’m bize anımsattığı çok güçlü bir aracı
kullanarak: ironi.
Korkuyu Beklerken öyküsünün kahramanı «kendi kendisiyle
alay etm eği» bilmekle övünmektedir. Oğuz Atay’m
kişilerinin başlıca erdemlerinden biri işte! Özeleştiriyi
aşan bir edimi: özalayı gerçekleştirebiliyorlar. Kahramanların
sözkonusu niteliği Atay’m anlatımının temel özelliklerinden
olan ironi ile örtüşmektedir.
Kendi kendini eleştirmek, alay konusu yapmak yıllarca
fazla ciddiye almadığımız eylemler olarak kaldı. Ama
toplumsal gelişme bu eylemleri ister istemez gündeme getirdi.
1970’lerde Oğuz Atay’m bugünkü denli benimsenerek
okunması güçtü. Okur kitlesi belli nedenlerle daha
çok toplumsal gerçekçi kuramın etkisi altındaydı. Birey,
ruh gibi kavramlar küçümsenirdi. Anlatımda Oğuz Atay’m
yaptığı gibi alegoriler, metaforlar kullanmak, düşsel dünyalar
kurmak biçimcilik diye suçlanırdı. Bunun içindir
ki, Oğuz Atay’m öykülerinde yer yer okura taş atılır, okur
suçlanır.
Durum değişti gibi. O yunlarla Y aşayanlar adlı «acıklı
güldürü» sahneleniyor, Oğuz A tay’m hitapları ikinci kez
basılıyor. Kendi kendimizi gözden geçirme dönemi şimdi.
Oğuz Atay’ı okumanın tam zamanı.
Önsöz’ün amaçlarından biri de okur ile kitap arası­
na fazla girmeden, okurda kitaba karşı heves ve merak
uyandırabilmektir. Bunu yapmağa çalıştım.
Elinizdeki kitap «Ben buradayım sevgili okuyucum,
sen neredesin acaba?» sorusuyle bitmektedir.
«Buradayım/» yanıtını verenlerin çoğalması dileğiyle…

Bir önceki yazımızda önerdiğimiz Final - Ygs-Lys Fizik Soru Bankası adlı kitabı da inceleyebilirsiniz.

İlgili kelimeler: korkuyu beklerken pdf

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir